Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost

zákazníka. Reklamované zboží je nutné zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

Reklamaci lze uplatnit jen v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekračuje-li tato více než 10%.

U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

Kontaktní email: reklamace@chitta.cz

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

Změny reklamačního řádu jsou prodávajícím vyhrazeny.